Month: December 2018

ทำความรู้จัก Data Center

หลายๆคนคงรู้จักและเล่นอินเตอร์เน็ต ซึ่งรู้หรือไม่ว่าข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่พวกคุณเราเข้าไปเพื่อเข้าชมนั้น มีต้นทางของข้อมูลนั้นอยู่ที่ใดเป็นแบบไหน เพราะศูนย์กลางที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บระบบประมวลผลกลาง และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นแหล่งที่ตั้งและจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเราเรียกมันว่า  Data Center